Úvod

Základné informácie o Zariadení sociálnych služieb Senica, n. o.


Zakladajúcou listinou zriaďovateľa Mesta Senica bola dňa 04.04.2005 založená nezisková organizácia Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. (ďalej len ZSS Senica, n.o.), otvorené od 01.02.2006 pre ľudí bez domova, slávnostné otvorenie všetkých častí bolo 21.03.2006. Štatútom podľa článku II. je toto zariadenie založené za účelom poskytovania sociálnych služieb podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. 

Od 01.01.2009 ZSS Senica, n.o. poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

Sociálna pomoc sa poskytuje nasledujúcimi formami:

- zariadenie opatrovateľskej služby - ZOS;
- útulok (pre ľudí bez domova) - Ú;
- základné sociálne poradenstvo.
podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Od 01.01.2010 ZSS Senica, n.o. poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách rozšírené o:
- domov sociálnych služieb – DSS.

Od 01.01.2015 ZSS Senica, n.o. poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách rozšírené o:

- zariadenie pre seniorov - ZpS.

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. poskytuje sociálnu pomoc, podporu, poradenstvo a terapeutické aktivity klientom, ktorí sa ocitli v životnej kríze. 

Prácu s klientmi personálne zabezpečujú riaditeľka, sociálni pracovníci a administratívny pracovník, liečebný pedagóg, zdravotné sestry a opatrovateľky, upratovačky, pracovníci recepcie, správca budovy. Jedná sa o pracovný tím, ktorý je kompetentný a schopný napĺňať potreby klientov stanovených štatútom zariadenia. Pri plnom obsadení je ubytovacia kapacita 50 klientov, a to v  domove sociálnych služieb 2 klienti, v zariadení opatrovateľskej starostlivosti 11 klientov, v zariadení pre seniorov 29 klientov a v útulku 8 klientov.

Na to, aby tieto služby boli poskytované kvalitne a podnetne, je okrem iného dôležité i prostredie, v ktorom sa žiadaná zmena uskutočňuje. Má spĺňať kritériá na zachovanie ľudskej dôstojnosti a základných ľudských potrieb.

Zásadným faktorom je skutočnosť, že sa jedná o vytvorenie úplne novej funkčnej komunitnej siete, kde sa pod jednou strechou sústreďujú dôležité súčasti sociálnej pomoci - zabezpečenie základných životných potrieb (poskytnutie ubytovania, stravy, starostlivosti), orientácia v životnej situácii daného jednotlivca - sociálne poradenstvo, terapeutická pomoc, ekonomické poradenstvo pre občanov v hmotnej či sociálnej núdzi, právne poradenstvo, zlepšenie kvality ich života. 

Neodmysliteľnou súčasťou práce s ľuďmi v našom zariadení, je ponuka aktivít. V dopoludňajších hodinách prebieha v Zariadení opatrovateľskej služby, v Zariadení pre seniorov a Domove sociálnych služieb terapeuticko-záujmová činnosť. V popoludňajších hodinách môžu klienti celého zariadenia pracovať v dielni s keramickou hlinou, alebo pokračovať v dopoludňajšej aktivite. Rovnako je možnosť vychádzky do priľahlého parku. S hotovými výrobkami sa prezentujeme na výstavách, predajných akciách a pod. Výrobky klientov je možné kúpiť priamo v ZSS Senica, n.o. Cez projekty sa snažíme získavať finančné prostriedky na rôzne aktivity - športový deň pre seniorov, výstavba oddychovej zóny. Tradičnými aktivitami sú oslavy menín a narodenín, mikulášsky večierok, pečenie medovníkov, fašiangové posedenie, návšteva kultúrnych podujatí, vystúpenia detí zo škôlky či ŠZŠ....

Všetkými spomenutými aktivitami chceme našim klientom sprostredkovať príjemné zážitky a skúsenosti, ktoré im môžu pomôcť prekonávať ich nepriaznivú životnú situáciu, či spríjemniť jeseň života.

"Staroba je ako choroba, na ktorú ochorieme všetci a nikto z nás nie je dosť mocný, dosť bohatý, ani dosť múdry, aby jej vedel čeliť sám."

Stránkové dni
pre kanceláriu

  • Po-Pia : 8:00 - 15:00

Hot linka

  • Tel.: 034 /622 84 56
  • E-mail: riaditelka@zsssenica.sk

web by Boker 2013