Úvod

Základné informácie o Zariadení sociálnych služieb Senica, n.o.

Zakladajúcou listinou zriaďovateľa Mesta Senica bola dňa 04.04.2005 založená nezisková organizácia Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. (ďalej len ZSS Senica, n.o.), otvorené od 01.02.2006 pre ľudí bez domova, slávnostné otvorenie všetkých častí bolo 21.03.2006. Štatútom podľa článku II. je toto zariadenie založené za účelom poskytovania sociálnych služieb podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. 

Od 01.01.2009 ZSS Senica, n.o. poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov celoročnou pobytovou formou, na dobu určitú aj neurčitú (podľa sociálnej služby).

 

ZSS Senica poskytuje sociálne služby:

- základné sociálne poradenstvo,

- zariadenie opatrovateľskej služby – ZOS,

- zariadenie pre seniorov – ZpS,

- domov sociálnych služieb – DSS,
- útulok (pre ľudí bez domova) – Ú.

Prácu s klientmi personálne zabezpečujú“ riaditeľka, sociálne pracovníčky, administratívna pracovníčka, liečebná pedagogička - terapeutka, sestry,  zdravotné asistentky a opatrovateľky, upratovačky, pracovníci recepcie a správca budovy. Je to pracovný tím, ktorý je kompetentný a schopný napĺňať potreby klientov stanovených štatútom zariadenia. Pri plnom obsadení je ubytovacia kapacita 50 klientov, z toho v  domove sociálnych služieb 2 klienti, v zariadení opatrovateľskej starostlivosti 11 klientov, v zariadení pre seniorov 29 klientov a v útulku 8 klientov.

 

Činnosti a aktivity, ktoré vykonávame s klientmi sú zamerané na prevenciu vzniku nepriaznivej situácie, zachovanie, obnovu a rozvoj schopností klientov viesť samostatný život, zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie ich základných životných potrieb, riešenie krízovej sociálnej situácie a prevenciu sociálneho vylúčenia. Cieľom poskytovaných sociálnych služieb je, v spolupráci s klientom a jeho rodinou, uspokojovanie jeho potrieb prostredníctvom jasne definovaných procesov a postupov, so zameraním na spokojnosť klientov, neustále zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, inováciu zariadenia a bezbariérovosť v zmysle napĺňania podmienok kvality.

V rámci odborných činností poskytujeme:

Sociálne poradenstvo, ktoré zabezpečujú sociálne pracovníčky zariadenia, a to osobne, telefonicky a emailovou komunikáciou.

Sociálnu rehabilitáciu v zariadení vykonáva liečebná pedagogička – terapeutka a sociálne pracovníčky s dôrazom na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, najmä u klientov s ťažkým zdravotným postihnutím. Sociálna rehabilitácia je zameraná na rozvoj základných sociálnych zručností, aktivizáciu a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o svoje bývanie a pri základných sociálnych aktivitách. Pri práci využívame prvky arteterarpie, muzikoterapie, biblioterapie, pohybovej terapie, kognitívny tréning, vzdelávanie a rôzne iné aktivity. U zdravotne postihnutých prijímateľov využívame aj metódu bazálnej stimulácie. Cieľom pracovných terapií je rozvíjať jemnú motoriku a kognitívne funkcie, podporovať aktivizáciu a samostatnosť klientov. Na pracovnú terapiu využívame aj keramickú dielňu.

Zdravotnú, ošetrovateľskú starostlivosť a starostlivosť o osobnú hygienu zabezpečuje personál zdravotníckeho úseku podľa individuálnych potrieb klientov. Zdravotná starostlivosť je vykonávaná obvodnou lekárkou MUDr. Janou  Timekovou a výkony ošetrovateľskej starostlivosti sú v našom zariadení vykonávané prostredníctvom ADOS. Zhoršený zdravotný stav klienta odborný zdravotný personál telefonicky konzultuje s obvodnou lekárkou, prípadne s lekárom špecialistom, ktorí rozhodnú o ďalšom postupe, resp. doporučia nášho klienta na odborné lekárske vyšetrenie či hospitalizáciu. V priebehu poobedných, nočných služieb a počas víkendov riešime zhoršený zdravotný stav prijímateľov cestou pohotovosti alebo privolaním RZP.

Ubytovanie klientov je zabezpečené v priestranných 2 – 3 lôžkových izbách, niektoré majú vlastné WC. Klienti využívajú i spoločné WC a bezbariérovú kúpeľňu. Počas dňa sa klienti zdržiavajú v spoločných priestoroch, pozostávajúcich z oddychovej a jedálenskej časti.

Upratovanie izieb a spoločných priestorov vykonávajú zamestnanci zariadenia na základe sanitačného programu a podľa harmonogramu (denne, týždenne a štvrťročne).

Pranie, žehlenie a údržbu osobnej bielizne klientov vykonávajú zamestnanci v práčovni zariadenia. Pranie a žehlenie posteľnej bielizne zabezpečuje zazmluvnená externá spoločnosť.

 Z ďalších činností utvárame podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečujeme záujmovú a kultúrno-spoločenskú činnosť.

 

-----

 

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Mesta Senica.

 

Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.

Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta. Klient je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.

 

"Staroba je ako choroba, na ktorú ochorieme všetci a nikto z nás nie je dosť mocný, dosť bohatý, ani dosť múdry, aby jej vedel čeliť sám."

Stránkové dni
pre kanceláriu

  • Po-Pia : 8:00 - 15:00

Hot linka

  • Tel.: 034 /622 84 56
  • E-mail: riaditelka@zsssenica.sk

web by Boker 2013